سلام

روز نوشته های حسین زارع

سلام

روز نوشته های حسین زارع

من را در به اسم حسین زارع مهرجردی می شناسند و به این اسم صدایم می زنند. دانشجوی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر و پیشه ام فعلا تحصیل است در طلب چه می کوشم ؟ مدرکی ،کاغذی،اسمی ... خیر در پی صدایی آشنایی می گردم.